Glitter Words 
         

>>.เมื่อวันที่11สิงหาคม 2558 ฮิตโรงเรียนวัดนาห้วยร่วมกับหมู่บ้านนาห้วย และวัดนาห้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
2. เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพทั้งกายใจของแม่ให้ครบถ้วนสมบรูณ์
3.เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่อ่านต่อ

         
           
           
         
Flag Counter
 
  กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558 (11 สิงหาคม 2558) โรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าป ระชาสรรค์)
************************** ****
ฮิตจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียน
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและ เห็นความสำคัญของการเตรียมตัว สู่ประชาคมอาเซียนอ่านต่อ
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)ได้จัดกิจกรรม วันภาษษไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระ มหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 
2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพร ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ฮิต
3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึ กของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนั กถึงความสำคัญและคุณค่าของภ าษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุ บำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นอ่านต่อ